Home

Privacy beleid

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?
Alle persoons- en gezondheidsgegevens die van belang zijn voor uw behandeling slaan wij op in het elektronisch cliëntendossier. Boba bewaart deze informatie op een veilige wijze, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers, die betrokken zijn bij uw behandeling en de administratie die daarvoor nodig is, hebben toegang tot de informatie die voor hun taakvervulling noodzakelijk is. Zij gaan op een zorgvuldige manier met uw gegevens om en hebben een geheimhoudingsplicht.

Boba bewaart alleen de informatie die relevant is en waartoe we verplicht zijn van uit de wet- en regelgeving. De Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) verplicht ons om uw dossier 20 jaar na afloop van de behandeling te bewaren. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Gegevensuitwisseling
Om te zorgen dat uw behandeling betaald wordt, moeten wij gegevens uitwisselen met de gemeente (Jeugdwet / Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de zorgverzekeraar of de sociale verzekeringsbank (PGB).
Met uw verwijzer communiceren we intake en beëindiging van de behandeling.
Voor andere uitwisseling van gegevens vragen wij u vooraf toestemming door middel van een toestemmingsverklaringsformulier.

Verwijzers
Van verwijzers leggen wij de contactgegevens, die nodig zijn voor de communicatie bij de intake en beëindiging van de behandeling, vast. Dit is ook nodig om de zorg betaald te krijgen.

Medewerkers
De persoonsgegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, worden vastgelegd in onze personeelsadministratie.
Als u uit dienst gaat bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar op grond van de belastingwetgeving.

Gegevensuitwisseling
De wet- en regelgeving verplicht ons om gegevens van onze medewerkers uit te wisselen met externe instanties zoals de belastingdienst, het uwv en het pensioenfonds.

Sollicitanten
Als je bij ons solliciteert, geef je toestemming om je brief en CV gedurende de sollicitatieperiode te bewaren. De sollicitatiecommissie mag deze gegevens inzien. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens van de kandidaat die aangenomen wordt verwerkt in de personeelsadministratie. De gegevens van kandidaten die niet aangenomen zijn, worden vernietigd.
Indien we je brief en CV toch willen bewaren, vragen we daarvoor apart om toestemming.

Vragen
Indien u vragen heeft over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en rechten op dit gebied, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Boba, via mail gdpr@boba.nl of 088-0335500. 

Schriftelijk:

Boba Groep
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Wilgenbos 1
3311JX Dordrecht

Indien u vermoedt dat er sprake van een datalek is, dient u direct telefonisch contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming, Chris de Beer, op telefoonnummer:  06-52179088 of 079-3623629. U kunt ook mailen: c.debeer@privaty.nl