Privacy beleid

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

Alle persoons- en gezondheidsgegevens die van belang zijn voor uw behandeling slaan wij op in het elektronisch cliëntendossier. Boba bewaart deze informatie op een veilige wijze, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers, die betrokken zijn bij uw behandeling en de administratie die daarvoor nodig is, hebben toegang tot de informatie die voor hun taakvervulling noodzakelijk is. Zij gaan op een zorgvuldige manier met uw gegevens om en hebben een geheimhoudingsplicht.

Boba bewaart alleen de informatie die relevant is en waartoe we verplicht zijn van uit de wet- en regelgeving. De Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) verplicht ons om uw dossier 20 jaar na afloop van de behandeling te bewaren. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Gegevensuitwisseling

Om te zorgen dat uw behandeling betaald wordt, moeten wij gegevens uitwisselen met de gemeente (Jeugdwet / Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de zorgverzekeraar of de sociale verzekeringsbank (PGB).
Met uw verwijzer communiceren we intake en beëindiging van de behandeling.
Voor andere uitwisseling van gegevens vragen wij u vooraf toestemming door middel van een toestemmingsverklaringsformulier.

Verwijzers

Van verwijzers leggen wij de contactgegevens, die nodig zijn voor de communicatie bij de intake en beëindiging van de behandeling, vast. Dit is ook nodig om de zorg betaald te krijgen.

Medewerkers

De persoonsgegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, worden vastgelegd in onze personeelsadministratie.
Als u uit dienst gaat bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar op grond van de belastingwetgeving.

Gegevensuitwisseling

De wet- en regelgeving verplicht ons om gegevens van onze medewerkers uit te wisselen met externe instanties zoals de belastingdienst, het uwv en het pensioenfonds.

Sollicitanten

Wanneer je bij Boba solliciteert, zullen wij je om een aantal persoonsgegevens vragen ten behoeve van het sollicitatieproces. Met de gegevens die je achterlaat zullen wij vertrouwelijk omgaan en uitsluitend gebruiken voor het sollicitatie doeleind. We zullen je gegevens dan ook alleen verstrekken aan vacature-eigenaren en medewerkers van de afdeling HRM die betrokken zijn bij het sollicitatieproces. Deze gegevens komen in ons werving en selectie systeem; Visma EasyCruit. Dit is een product van Visma Software B.V.. Gegevens zijn alleen in te zien door vacature-eigenaren en medewerkers van de afdeling HRM. Je gegevens zullen maximaal 12 maanden in het systeem worden bewaard. Je kunt je gegevens ten alle tijden door ons laten verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen met: sollicitatie@boba.nl Hiermee houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vragen

Indien u vragen heeft over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en rechten op dit gebied, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Boba, via mail gdpr@boba.nl of 088-0335500. 

Schriftelijk:

Boba Groep
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Wilgenbos 1
3311JX Dordrecht

Indien u vermoedt dat er sprake van een datalek is, dient u direct telefonisch contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming, Chris de Beer, op telefoonnummer:  06-52179088 of 079-3623629. U kunt ook mailen: c.debeer@privaty.nl